ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 27 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 206 
   
 
อบต.หัวถนน โครงการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนารายได้ ประจำปี 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวถนน ประชาสัมพันธ์!!เรื่องรับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ลงชื่อ อปพร. /ลงชื่อรับสิทธิเบี้ย [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.หินดาต ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เคลือบ ขนาด 29 นิ้ว เพื่ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หินดาต ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวถนน ประชุมการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมโครงการ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.โนนพลวง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.โกสัมพี ต้อนรับคณะศึกษาดุงานจาก อบต.กาลอ อำเภอรามันจังหวัดยะลา [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.โกสัมพี โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.โกสัมพี พนัก [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวถนน ประชุม เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวถนน ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน ) [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองหลวง โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ปางตาไว โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง การขายพัสดุ เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.คลองแม่ลาย วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.แสนตอ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
 
 
   
 


ประชาคมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน [ 13 ม.ค. 2560 ] อ่าน 17 


ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน มกราคม 2560 [ 12 ม.ค. 2560 ] อ่าน 20 


อบต.สระแก้ว ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 30 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 36 
 
 
 
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
 
 
 
 
กพ 0023.2/ว0020 1-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
กพ 0023.2/ว0020 2-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
กพ 0023.2/ว0020 3-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 0023,0024 1-การรายงานข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 19 ม.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 0023,0024 2-การรายงานข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 19 ม.ค. 2560 ]     
ที่ กพ 0023.2/ว 340,723 1-การสำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 18 ม.ค. 2560 ]     
ที่ กพ 0023.2/ว 340,723 2- การสำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 18 ม.ค. 2560 ]     
ที่ กพ 0023.2/ว 340,723 3-การสำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 18 ม.ค. 2560 ]     
กพ 0023.4/16 ความเห็นเกี่ยวการอุดหนุนของ อปท. [ 18 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว336-337 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว336-337 2- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว336-337 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว334-335 1- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว334-335 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว334-335 3- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสท [ 17 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว308 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการตัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 2 ( [ 16 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว310-311 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที [ 16 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว310-311 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที [ 16 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว310-311 3- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสท [ 16 ม.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว309,688 1-การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]     
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 164  ตอบ 1  
ไฟฟ้าดับ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 106  ตอบ 1  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 133  ตอบ 0  
   
 
อบต.โกสัมพี ขอเบอร์โทรแล้วเป็นส้นตีนทำไมไม่ให้ (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 ม.ค. 2560)    อ่าน 12088  ตอบ 158
ทต.ลานกระบือ ขอร้องอย่าเผาถ่าน (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (13 ม.ค. 2560)    อ่าน 599  ตอบ 3
ทต.คลองลานพัฒนา สอบถามตำแหน่ง (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เรื่องการเพลงก่อนประกาศ (8 ม.ค. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 1
อบต.ดอนแตง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ดอนแตง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ องค์ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.ดอนแตง  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หัวถนน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายข้าราชการ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,212,051 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com