ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
นายสุวรรณ ศุภกิจกเจริญ นายกอบต.สระแก้ว นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินสบทุน [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.สระแก้วสม้ยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงท [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล กิจกรรมการเรียนรู้ภายในพื้นที่แบบข้ามหมู่บ้าน ข้ามแหล่งเรียนรู้ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานจอดรถ (ภายใน อบต. บึงทับแรต) หมู่ที่ 4 บ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดตั้งแผงเหล็กกั้นขอบทาง (Guard Rail) หมู่ที่ 3 บ้า [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เติมผิวเคพซีล) สา [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี "ขาณุสาร" วารสารเทศบาลตำบลขาณุวารลักษบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การประชุมประจำเดือน และตรวจราชการนิเทศงานฯ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาธรรมสังเ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หม [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การประชุมประจำเดือนและตรวจราชการนิเทศงานฯ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว ขอเชิญร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี "ขาณุสาร" วารสารเทศบาลตำบลขาณุวารลักษบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ปางตาไว ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต.สระแก้ว [ 30 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 8 


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 11 


การประชุม กองทุน สปสช.อบต.สระแก้ว ครั้งที่2/2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 18 
 
 
 
 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1361  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1381  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1374  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1373  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1375  [ 2 ก.ค. 2558 ]
แจ้งผลการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1370  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว1372  [ 2 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว4491, 4492 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเ [ 1 ก.ค. 2558 ]     
ประกาศรายชื่ออบมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4426,4427 ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว268,269 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว272,273 การอบรมครูด้วยระบบออนไลท์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ตามหลักสูตรสแกนกลางการศึกษาขั้นพื [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4387,4388 1- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตราฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัด [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4387,4388 2- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตราฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัด [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/4386,4385 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/4386,4385 2- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ0023.5/ว4383 ,4384 การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ0023.3/ว262,263 1- การสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ0023.3/ว262,263 2- การสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ0023.2/ว4362-4363 หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางกรศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4360,4361 1- การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4360,4361 2- การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4358,4359 1- การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4358,4359 2- การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว4342,4343 1- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกคร [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว4342,4343 2- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกค [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว4352,4353 1- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 78  ตอบ 2  
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 382  ตอบ 1  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 518  ตอบ 7  
   
 
อบต.ลานกระบือ ชาวบ้านเดือนร้อน เพราะ น้ำปะปา หมู่11 ขุ่นมาก (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.สระแก้ว สอบถามตำแหน่งว่าง (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 78  ตอบ 2
อบต.ท่าไม้ ขยะข้างทาง (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 100  ตอบ 7
อบต.ท่าขุนราม เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ป่าพุทรา มารยาทในการขับรถ (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 3
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 4298  ตอบ 80
อบต.ปางตาไว สอบถามกรอบตำแหน่งนายช่างโยธา (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ทอง สอบถามตำแหน่งงานว่าง (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 357  ตอบ 5
อบต.คลองสมบูรณ์ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ สนามเด็กเล่น (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 52  ตอบ 1
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1525420 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com