ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จำนวน 4 โครงการ [ 24 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ ของ อบต.สระแก้ว [ 22 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
   
 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมติดตั้ง [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทม.หนองปลิง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ปางตาไว ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ป [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศเพิ่มเติมข้อความในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หินดาต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.หินดาต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศพด. อบต.หัวถนน [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ห้วยยั้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเน [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวถนน [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทม.หนองปลิง โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ปี 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 50 
อบต.คลองน้ำไหล การประมูลงานจ้างโครงการบำรุงพิเศษซ่อมสร้างผิวทาง หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคีธรรม [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.คลองน้ำไหล ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รั [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.บึงทับแรต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าไม้ เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล"ท่าไม้คัพ ครั้งที่ 5" [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
 
   
 


การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระแก้ว ครั้งที่ 4 [ 30 ก.ย. 2558 ] อ่าน 8 


ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบบ้านแรงใจหมู่4บ้านโพธิ์สวัสดิ์ [ 23 ก.ย. 2558 ] อ่าน 16 


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี 2558 [ 22 ก.ย. 2558 ] อ่าน 14 
 
 
 
 
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว6104,6105 1- แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6104,6105 2- แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6106,6107 1- การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6106,6107 2- การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/6108,6109 1- ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/6108,6109 2- ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว465 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 8 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6096,6097 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ0023.2/ว 6081-6082 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6085,6086 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/6087,6088 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/6087,6088 2- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.1/ว 6078, 6079 ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6525,6526 1- หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโ [ 6 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6525,6526 2- หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโ [ 6 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/11796,11797 1- รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทย [ 6 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/11796,11797 2- รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทย [ 6 ต.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว459,460 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6513,6514 1- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 5 ต.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว6513,6514 2- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา [ 5 ต.ค. 2558 ]     
 
 
 
 
ไฟฟ้แสงสว่างดับ (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 2  
กลิ่นขยะร้านปิ้งย่าง (30 ก.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 1  
กลิ่นขยะ (19 ก.ย. 2558)    อ่าน 88  ตอบ 6  
   
 
อบต.โกสัมพี เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (8 ต.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 5221  ตอบ 93
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้แสงสว่างดับ (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 2
อบต.สักงาม จ่ายเบี้ยยังชีพวันที่เท่าไหร่ (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 1671  ตอบ 20
อบต.บึงทับแรต ใครมีสินค้า พื้นบ้านสามารถนำเสนอขายได้ (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บึงทับแรต เตือนพายุฝนผ่านหอกระจายข่าวองค์การบริาหารส่วนตำบลบึงทับแรต (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.บึงทับแรต ถนนต้นกล้วย (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว กลิ่นขยะร้านปิ้งย่าง (30 ก.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 1
ทต.ไทรงาม ขอความอนุเคราะห์ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1603828 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com