ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องประมูลจ้างด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
อบต.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ปี ๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
   
 
อบต.แสนตอ ประชาสัมพันธ์ลงรับทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตอ ประชาสัมพันธ์ลงรับทะเบียนผู้พิการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง งานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.โนนพลวง ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสาย [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.คลองน้ำไหล กิจกรรม 1 ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และรูปธรรมการปฏิบัติของเครือข่ายตำบลคลองน้ำไหล [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.คลองน้ำไหล อบต.คลองน้ำไหล ลงพื้นที่ให้กำลังใจลูกข่าย อบต.โตนด อบต.เพชรชมภู [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สระแก้ว ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ปางตาไว องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ปางตาไว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.ท่าขุนราม ประกาศรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลท่าขุนราม [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.ไทรงาม โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลไทรงาม [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วังบัว โครงการประเพณีแข่งขันเรือตำบลวังบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ห้วยยั้ง ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประ [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการก่อสร [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
 
 


หน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 24 


ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตุลาคม 2557 [ 17 ต.ค. 2557 ] อ่าน 19 


การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 20 
 
 
 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1942 [รายชื่อ อปท. ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.3/ว451-452 1- การกรอกฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School information Sy [ 31 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว451-452 2- การกรอกฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School information Sy [ 31 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว451-452 3- การกรอกฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School information Sy [ 31 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4805-4806 1- การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4805-4806 2- การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4805-4806 3- การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4808 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา [ 30 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4808 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา [ 30 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4808 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา [ 30 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4807 1- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต [ 30 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4807 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา [ 30 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023./ว 4807 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา [ 30 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3 การบันทึกข้อมูลสถิติการคลัง [ 30 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 448,449 1- การจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด [ 29 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 448,449 2- การจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด [ 29 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023.5/ว4752 การตรวจสอบการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 2555 [ 28 ต.ค. 2557 ]     
ที่ กพ 0023.5/ว4751 การตรวจสอบการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 2555 [ 28 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.2/ว 444 สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล [ 27 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- แบบรายงานผลเรื่องขยะ (ของอำเภอ) [ 27 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว442,443 1- การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]     
 
 
 
 
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 352  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 77  ตอบ 0  
ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 302  ตอบ 2  
   
 
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 15246  ตอบ 36
ทต.ลานกระบือ เปิดรับสมัครงานบ้างมั้ยค่ะ (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 2
อบต.ลานกระบือ กรุณาส่งสำเนาคำสั่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามมติ ก.(ฉบับที่๔) (แจ้งครั้งที่ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 93  ตอบ 6
ทต.คลองลานพัฒนา เจาะน้ำบาดาล (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 126  ตอบ 1
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการถมดินปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 1757  ตอบ 40
ทต.คลองลานพัฒนา ช่วยตามหาพ่อผมทีนะครับแม่ผมป่วยผมต้องการใช้เงินรักษาแม่ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 1
ทต.บ้านพราน การทำหัวน้ำหอม(ผสมพร้อมใช้)กลิ่นดอกจำปา (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 386  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการปรับเงินเพิ่ม ตาม ก.กลาง ฉบับที่ ๔ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 5459  ตอบ 33
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1270614 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com