ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 21 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประ [ 11 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
   
 
ทต.ไทรงาม เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ส่งมอบดอกดาวเรือง จำนวน 500 ต้น [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองขลุง ทำความสะอาด บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง เตรียมความพร้อมสถานที่ จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บข 4568 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง เรื่อง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดจ้างทำป้ายไวนิล [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2210  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2185  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2223  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2215  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2228  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2214  [ 19 ต.ค. 2560 ]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2212  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว592-593 แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ0023.3/ว6301 การขอรับการสนับสนุงบประมาณโครงการประปา ฯ ปี 2562 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3ว 6299 ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเ [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว594-595 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม [ 19 ต.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 590,591 ขอความร่วมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net [ 19 ต.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว 587 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]     
กพ0023.5/ว6254 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู [ 18 ต.ค. 2560 ]     
กพ0003/ว990 ขอความอนุเคราะห์ในการส่งงบการเงินประจำปี พ.ศ.2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]     
กพ0023.3/ว6164 ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ฯ  [ 11 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.2/ว6099,6100 1-ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.2/ว6099,6100 2-ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.2/ว6099,6100 3-ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.3/ว6005,6006 1-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาฯ  [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.3/ว6005,6006 2-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาฯ  [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ0023.3/ว6005,6006 3-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษาฯ [ 10 ต.ค. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6062 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2559 (เพิ่มเติม )  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
กพ 0023.3/13520 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
กพ 0023.3/13520 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ใ [ 6 ต.ค. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6085,6086 1-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6085,6086 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8  [ 6 ต.ค. 2560 ]   
 
 
 
 
ไฟฟ้าดับ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 2  
การเก็บขยะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 2  
ลมพัดโคมไฟหลุด (21 ก.ค. 2560)    อ่าน 77  ตอบ 1  
   
 
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 2744  ตอบ 26
อบต.หัวถนน ประชาสัมพันธ์ -เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพในการลดหย่อนภาษีเง (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าดับ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (10 ต.ค. 2560)    อ่าน 16137  ตอบ 164
อบต.บึงทับแรต ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ประชาสัมพันธ์ค่ะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 266  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว การเก็บขยะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 2
อบต.โกสัมพี สอบถามการรับเงินเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 128  ตอบ 2
อบต.วังควง เว็บไซต์ อบต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ย. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บ้านพราน การให้บริการของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเพื่อการทำวิจัย (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 417  ตอบ 1
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,686,134 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com