ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริก [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญค้ำฟ้า ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 381 
   
 
ทต.ไทรงาม พรบ. ควบคุมโรงงาน พ.ศ. 2535 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.โนนพลวง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและสังเกตการณ์ในการได้รับคัดเลือกให้ตำบลโนนพลวง และห [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ปางตาไว การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น และต้องจัด [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 473 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือ...ด [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 426 
ทม.หนองปลิง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปลิง ครั้งที่ 2/2559 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แสนตอ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ปางตาไว อบต.ปางตาไว ประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ครั้งที่ 2/ [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 774 
อบต.โกสัมพี โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองหลวง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวง ประจำปี 2559 [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 403 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 219 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 215 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 193 
 
 
 
 
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1439  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1440  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/9395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว1425 [แบบฟอร์มรายงาน]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 4879 4880 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ [ 25 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4879 4880 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 [ 25 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว4881-4882 การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทาง [ 25 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว4867-4868 การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 8494 8494 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ครั้งที [ 22 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 8494 8494 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ครั้งที [ 22 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว4863,4864 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 [ 22 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว4865,4866 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่4 [ 22 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 310 311 1-รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 310 311 2- รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4841 4842 1-รายงานข้อมูลการลงนามบัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4841 4842 2-รายงานข้อมูลการลงนามบัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/8454,ว4836 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น(ค่ [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/8454,ว4836 2- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น(ค [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว4837,4838 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว307-308 การรายงานข้อมูลอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่งภารโรง และบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนัก [ 15 ก.ค. 2559 ]   
กพ0023.5/ว305 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 15 ก.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 300 301 1-การมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 300 301 2- การมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 300 301 3- การมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   
 
 
 
 
เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องสมัครงาน (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0  
   
 
อบต.โกสัมพี เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.หินดาต เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ทอง เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.บึงทับแรต เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
ทต.ประชาสุขสันต์ เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 1
ทต.ลานกระบือ เทิดทูลสถาบัน (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 1
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,760 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com