ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญค้ำฟ้า ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 194 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 174 
   
 
อบต.หนองหลวง โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน/นักท [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 463 
อบต.ห้วยยั้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ห้วยยั้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานกระบือ ดูงานการจัดกิจกรรม 5 ส. และการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ ดูงานบริษัทกิฟมีไฟว์โซลูชั่น [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไทร [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตอ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายคลองอ้ายเจ๊ก หมู่ที่ [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานกระบือ ดูงานวิธีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานกระบือ ครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานฯ [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.โป่งน้ำร้อน จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.คลองน้ำไหล กิจกรรมเตรียมตวามพร้อมสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า [ 30 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.คลองน้ำไหล สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างระบบประปา ม.15 [ 30 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.คลองน้ำไหล ขุดลอกสระประปา หมู่ 20 [ 30 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.คลองน้ำไหล สำรวจการขุดลอกคลอง ม.23 [ 30 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 132 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 133 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 106 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว821  [ 25 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว820  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว822  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/5641-5716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณภายหลังเดือนมีนาคม 2559 สน.คท. มท 0808.2/ว814 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2559 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว2386,2387 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [ 28 เม.ย. 2559 ]     
กพ0023.5/4331,ว2385 1-การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 28 เม.ย. 2559 ]     
กพ0023.5/4331,ว2385 2- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 28 เม.ย. 2559 ]     
กพ0023.5/4331,ว2385 3- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 28 เม.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 248,249 1-หนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 248,249 2-หนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว2365,2366 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสน [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/4275 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประ [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4265 - 4266 1-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2 [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4265 - 4266 2- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4265 - 4266 3- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4263-4264 1-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4263-4264 2-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/4263-4264 3-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและหน่วยดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4202,4203 1- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4202,4203 2- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [ 26 เม.ย. 2559 ]   
กพ 0032/ว 2086 ขอเชิญอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง [ 25 เม.ย. 2559 ]   
กพ0032/ว2087 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การะบาดของโรคที่เกิดจากย่งเป็นพาหะ [ 25 เม.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว2304,ว2305 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 22 เม.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว2306,ว2307 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่า [ 22 เม.ย. 2559 ]   
 
 
 
 
น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 135  ตอบ 1  
ไฟยังไม่ติด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 2  
โอนย้าย (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 0  
   
 
อบต.คลองน้ำไหล ตำนิที่พัก (1 พ.ค. 2559)    อ่าน 947  ตอบ 5
ทต.คลองลานพัฒนา ประเทศอะไร (30 เม.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 90  ตอบ 2
อบต.โป่งน้ำร้อน ประเพณีชาวเหนือ (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 972  ตอบ 2
อบต.สระแก้ว น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 135  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ จะทำอย่างไรให้เยาวชน * * * งไกลยาเสพติด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 2987  ตอบ 10
อบต.สระแก้ว ไฟยังไม่ติด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 300  ตอบ 5
อบต.บึงทับแรต หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี สอบถามกรอบอัตรากำลัง (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 1097  ตอบ 7
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1,808,200 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com