ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ วินัยจราจรทุกด้านโดยเคร่งครัด [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
ศูนย์รับเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดกำแพงเพชร [ 24 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
   
 
อบต.แสนตอ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการ วันรณรงค์ ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ(เพิ่มเติม)ประจำปีงบปร [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.โนนพลวง แข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.คลองลานพัฒนา การถ่ายโอนภารกิจ โครงการฝายบ้านเลิงกะพงษ์ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไทร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
ทม.หนองปลิง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต วงเงิน 135,000 บาท [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.หินดาต ประมวลภาพการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.หินดาต + งานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรังส [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานกระบือ **ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ** [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ปางตาไว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงา [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ปางตาไว การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม พ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนแตง ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆในตำบล(โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ม.6) [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวถนน อบต.หัวถนน ได้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ให้ชาวนา [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
 
 
   
 


ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ [ 22 ก.พ. 2560 ] อ่าน 4 


ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ] อ่าน 8 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัย ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ [ 16 ก.พ. 2560 ] อ่าน 20 
 
 
 
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว0121-0122 1- ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 23 ก.พ. 2560 ]     
กพ0023.5/ว0121-0122 2-ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 23 ก.พ. 2560 ]     
กพ0023.5/ว0121-0122 3- ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 23 ก.พ. 2560 ]     
กพ 00236.3/ว 1089,1090 1-ประชามสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธ [ 22 ก.พ. 2560 ]     
กพ 00236.3/ว 1089,1090 2-ประชามสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธ [ 22 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว982,983 1-ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว982,983 2-ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1088 การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท. [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1086,1087 1-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอล มาสู่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกล [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1086,1087 2-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอล มาสู่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกล [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/0116,0117 1-ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวตามแผนปี 2559/2560 รอบที่ 2 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/0116,0117 2-ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวตามแผนปี 2559/2560 รอบที่ 2 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/73 1-แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัด อปท. ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/73 2-แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัด อปท. ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.3/73 3-แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัด อปท. ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ0023.5/ว1092-1093 1- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ0023.5/ว1092-1093 2-การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ0023.5/ว1092-1093 3- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.5/ว 0111 - 0112 1-การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
กพ 0023.5/ว 0111 - 0112 2- การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 [ 21 ก.พ. 2560 ]     
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 186  ตอบ 1  
ไฟฟ้าดับ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 128  ตอบ 1  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 156  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (25 ก.พ. 2560)    อ่าน 12486  ตอบ 159
อบต.ท่าขุนราม อยากให้มีสนามบาสในหมู่บ้านเราบ้าง (24 ก.พ. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง มารู้จักขยะอันตรายกัน (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ดอนแตง  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย อยากทราบการวิธีจัดการกับขยะของเทศบาล (18 ก.พ. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.คลองลานพัฒนา สอบถามตำแหน่ง (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 1027  ตอบ 7
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 726  ตอบ 7
อบต.ห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้งยุคใหม่ ควรพัฒนาเทียบเท่าเทศบาล (5 ก.พ. 2560)    อ่าน 1599  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 88  ตอบ 4
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เรื่องการเพลงก่อนประกาศ (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 84  ตอบ 2
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,247,528 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com