ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
   
 
อบต.คลองแม่ลาย ประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (infographic) "มหาดไทยบำบัดทุกข์ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.สระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านพราน [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.บ้านพราน เส้นทางบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแก้ว โครงการประเพณีทำบุญค้ำฟ้า ปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.คลองลานพัฒนา เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา “จัดเวทีรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน” [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 25 [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.เขาคีริส โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แล [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.สักงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามประกวดราคาลาดยาง ม.10 [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.สักงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามประกวดราคาลาดยาง ม.3 [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผลสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาโครงการเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
 
 
 


โครงการประเพณีทำบุญค้ำฟ้า ปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 10 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.สระแก้ว ปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 24 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสระแก้ว ปี2558 [ 9 ม.ค. 2558 ] อ่าน 32 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1/2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว132  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/1249-1324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว131  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว123  [ 21 ม.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผ่าน website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ.  [ 21 ม.ค. 2558 ]
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. และคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 สน.กศ. มท 0893.3/ว128  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว26  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 3669 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว127  [ 21 ม.ค. 2558 ]
แจ้งให้เข้าสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว124  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว132  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว120 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ สน.สส. มท 0891.2/ว75  [ 20 ม.ค. 2558 ]
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2558 สล. มท 0801.1/ว1  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว68 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว411 ,412 1- ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 [ 23 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว411 ,412 2- ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 [ 23 ม.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว414 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไต [ 22 ม.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว415 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถ [ 22 ม.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/733 , ว413 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว026 , 027 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว028 ,029 1- การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว028 ,029 2- การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว028 ,029 3-การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว379,380 1- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว379,380 2-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 383 ,384 1-การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 383 ,384 2- การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 023 ,024 1-การสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 023 ,024 2- การสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว354 ,355 1-การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ [ 20 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว354 ,355 2-การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ [ 20 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 364, 363 1-โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 364, 363 2- โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/668 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถา [ 20 ม.ค. 2558 ]     
 
 
 
 
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 245  ตอบ 1  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 437  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 143  ตอบ 0  
   
 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 302  ตอบ 4
อบต.โกสัมพี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 5707  ตอบ 31
อบต.โป่งน้ำร้อน ประเพณีชาวเหนือ (6 ม.ค. 2558)    อ่าน 761  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ทอง สอบถามตำแหน่งงานว่าง (3 ม.ค. 2558)    อ่าน 212  ตอบ 2
ทต.บ้านพราน มีตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลว่างไหมคับ (24 ธ.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.แสนตอ การบุกรุกที่สาธารณะ ตามแนวถนน (23 ธ.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2474  ตอบ 43
อบต.สระแก้ว หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 245  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 11158  ตอบ 74
ทต.คลองลานพัฒนา ช่วยประกาศให้ด้วย (6 ธ.ค. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 1
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1372829 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com