ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องประมูลจ้างด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
อบต.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ปี ๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
   
 
อบต.โนนพลวง พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม กิจกรรมวางพวงมาลาฯ วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองหลวง ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.โนนพลวง ประกาศสอบราคาจ้างและยืนยันราคากลาง โครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อสาธารณะประโย [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ไทรงาม ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ไทรงาม ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว หน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง ปรกาศพิจารณาผลสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.คลองน้ำไหล อบต.คลองน้ำไหล รับโล่เกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จาก พระเจ้าบรมว [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชี [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวถนน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวถนน งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ลานกระบือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
 
 


หน่วยงานต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 8 


ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตุลาคม 2557 [ 17 ต.ค. 2557 ] อ่าน 13 


การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 18 
 
 
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.3/ว4677 1- การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4677 2- การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4677 3-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/9937 ขออนุมัติถอนเงินสะเสมและเงินสมทบ [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว440-441 1- การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว440-441 2- การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 438-439 1- ยิืมเงินสะสมจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน)ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษาขององ [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 438-439 2-ยิืมเงินสะสมจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน)ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษาขององค [ 24 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว 437 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสต [ 22 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( File 3) [ 21 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( File 2) [ 21 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( File 1) [ 21 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 22 ตุลาคม 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 435 ยืมเงินสะสมจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ให้แก่บัคลากรทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 436 ยืมเงินสะสมจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ให้แก่บัคลากรทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมแนทางปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 [ 17 ต.ค. 2557 ]   
กพ 0023.4/ว 4626 มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลในเขตจังหวัดกำแพงเพช [ 17 ต.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ 4638 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/4639 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 4640 แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธืปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาชาติตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 350  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 0  
ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 302  ตอบ 2  
   
 
ทต.ลานกระบือ เปิดรับสมัครงานบ้างมั้ยค่ะ (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 172  ตอบ 2
อบต.ลานกระบือ กรุณาส่งสำเนาคำสั่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามมติ ก.(ฉบับที่๔) (แจ้งครั้งที่ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 6
ทต.คลองลานพัฒนา เจาะน้ำบาดาล (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 121  ตอบ 1
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการถมดินปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 100  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 1699  ตอบ 40
ทต.คลองลานพัฒนา ช่วยตามหาพ่อผมทีนะครับแม่ผมป่วยผมต้องการใช้เงินรักษาแม่ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.บ้านพราน การทำหัวน้ำหอม(ผสมพร้อมใช้)กลิ่นดอกจำปา (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 374  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการปรับเงินเพิ่ม ตาม ก.กลาง ฉบับที่ ๔ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 5418  ตอบ 33
อบต.สระแก้ว ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 350  ตอบ 7
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1262869 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com