ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญค้ำฟ้า ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 282 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 214 
   
 
ทต.ปากดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนเ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ปากดง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจร แ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ปากดง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต ถนนเท [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองน้ำไหล คณะกรรมการประกวด Thailand Energy Awards [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญร่วมงานบุญบั้งไฟ หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว และการค้ามนุษย์ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.สักงาม กิจกรรมโครงการรวมพลคนรักครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ประชาสุขสันต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล คณะสำนักคณะกรรมการอาชีวะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบวาตภัย [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกา [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.คลองน้ำไหล สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานกระบือ โครงการ"แจ้งเตือนสาธารณภัย ประชาชนเข้าใจ ห่างไกลภัยพิบัติ" [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวถนน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ม.6 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวถนน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ม.2 [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 184 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 185 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 152 
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 3799,3800 1-ขอความร่วมมือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3799,3800 2-ขอความร่วมมือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]     
มท 0893.2/ว 957 การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษษเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา [ 24 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 218-219 ขอกำหนดจุดประสนการยื่นแบบบัญชีฯ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 3711,3712 หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณธกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [ 24 พ.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว216 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3765,3766 1- การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3765,3766 2-การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3775,3776 1-ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3775,3776 2- ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3767,3768 1- โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3767,3768 2- โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3771,3772 1- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3771,3772 2- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3773,3774 1-การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3773,3774 2-การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3769,3770 1-สำรวจข้อมมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (internet) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3769,3770 2-สำรวจข้อมมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (internet) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 3778 การแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปครอ [ 23 พ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว3777 ขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ตามโครงการประเมินประสิทธิภา [ 23 พ.ค. 2559 ]     
 
 
 
 
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาาธารณภัยมาทำงานไมครับ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 146  ตอบ 1  
ไฟยังไม่ติด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 82  ตอบ 2  
   
 
อบต.โนนพลวง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (22 พ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ค. 2559)    อ่าน 9237  ตอบ 42
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 พ.ค. 2559)    อ่าน 8444  ตอบ 125
อบต.คลองน้ำไหล ตำนิที่พัก (12 พ.ค. 2559)    อ่าน 1039  ตอบ 7
อบต.ปางตาไว สอบถามเรื่องการแจกถังผ้าป่าเรี่ยไร ของวัดในเขตการปกครอง (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.แสนตอ ขอทราบตำแหน่งว่าง (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.แสนตอ รับโอน/ย้าย พนักงาน (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 245  ตอบ 1
อบต.โป่งน้ำร้อน ประเพณีชาวเหนือ (10 พ.ค. 2559)    อ่าน 1005  ตอบ 1
ทต.ปากดง  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยครับ (7 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยครับ (5 พ.ค. 2559)    อ่าน 115  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1,861,536 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com