ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
   
 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. หมุ่ที่ 7 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หม [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเทศบาล ม [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.โนนพลวง ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล. คลองหลังวัดคุยมะม่วง ช่ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 585 หมายเลขครุภัณฑ์ [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แสนตอ โครงการประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อ.บต.คลองน้ำไหล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ป [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ตลาดประชารัฐตำบลปางตาไว พบกันทุกบ่ายวันอังคาร มีสินค้าราคาถูกมากมายจากพ่อค้าแม่ค [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อ.บต.คลองน้ำไหล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ป [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านพราน ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว99  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด่วนที่สุด กศ. มท0816.3/ว98  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว495  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว109  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว108  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว106  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว107  [ 15 ม.ค. 2561 ]
 
 
 
 
กพ 0023.2/ว 232,231 ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ม.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว288 ติดตามการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Laas [ 18 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/643 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/642 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวด [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/646 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 298 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 298 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 297 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253 [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 289 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 290 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 17 ม.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/26 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 16 ม.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/25 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/260 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 234 1-ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหสัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 234 2-ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหสัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2561 ]     
กพ 0023.5/ว195 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 12 ม.ค. 2561 ]   
กพ 0023.5/362 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กท [ 12 ม.ค. 2561 ]   
กพ 0023.5/361 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน  [ 12 ม.ค. 2561 ]   
กพ 0023.5/ว193 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุ [ 12 ม.ค. 2561 ]   
กพ 0023.5/ว192 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส [ 12 ม.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
ไฟฟ้าดับ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 70  ตอบ 2  
การเก็บขยะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 403  ตอบ 2  
ลมพัดโคมไฟหลุด (21 ก.ค. 2560)    อ่าน 131  ตอบ 1  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 ม.ค. 2561)    อ่าน 17232  ตอบ 172
อบต.บึงทับแรต อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 2
อบต.คลองขลุง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.วังควง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.คลองขลุง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ดอนแตง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หัวถนน ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 ธ.ค. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หัวถนน \"ขับรถใหม่ ไม่ได้มีแต่ค่างวด\" (21 ธ.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หัวถนน ประกาศ แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (21 ธ.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,897,782 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com