ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญค้ำฟ้า ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
   
 
ทต.ไทรงาม โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ และเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ชุมชนที่5 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าขุนราม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สุวรรณภูมิ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สักงาม ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องโรคไข้ซิก้า [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ปางตาไว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่พร้อมด้วยทหารพรานฯ อบต.เขตอำเภอปา [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองลานพัฒนา การประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.คลองลานพัฒนา การประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล (จากบ้านนางศิรินันท์ สุขโพธิ์ ถ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล (จากบ้านนายประทวน ภักดีโต ถึง บ้านนา [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล (จากสามแยกบ้าน สท.ชัยวัฒน์ แสงท [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านก้าวเจริญพร (จากสามแยกบ้านนายเฉลิม มาระศรี [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด (สายบ้านนายเทา แสงนอก [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง (จากวัดดงกระทิง ถึง บ้านนางประสงค์ ช่อ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 36 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 40 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 50 
 
 
 
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว269  [ 5 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว760,761 1- แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใ [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว760,761 2- แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใ [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 757 ,758 1-แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 757 ,758 2- แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 753 ,755 1- แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Econom [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 753 ,755 2- แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Econom [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 753 ,755 3- แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Econom [ 5 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 735,736 1-การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธฺภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 735,736 2-การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธฺภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 733,734 1- การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 733,734 2- การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 737,738 1- การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 737,738 2-การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ0023.5/1358,ว739 1- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ0023.5/1358,ว739 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ0023.5/1358,ว739 3- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 716,717 1-การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 716,717 2-การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 714,715 1-การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 714,715 2- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 4 ก.พ. 2559 ]     
 
 
 
 
ยังไม่หมดกับหมู่ 10 (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 561  ตอบ 5  
เดือร้อนมากเพราะควันพิษตอนกลางคืน ช่วยประชาสัมพันให้เลิกเผาที (4 ม.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (3 ม.ค. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0  
   
 
อบต.สระแก้ว ยังไม่หมดกับหมู่ 10 (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 561  ตอบ 5
อบต.คลองแม่ลาย  สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 1
อบต.แสนตอ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 9258  ตอบ 27
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 6802  ตอบ 107
อบต.โนนพลวง ช่วยซ่อมไฟ (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ทอง Test (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.บ้านพราน การให้บริการของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเพื่อการทำวิจัย (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 60  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 (6 ม.ค. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว เดือร้อนมากเพราะควันพิษตอนกลางคืน ช่วยประชาสัมพันให้เลิกเผาที (4 ม.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (3 ม.ค. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1694609 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com