ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
อบต.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ปี ๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
   
 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.โกสัมพี สอบราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแก้ว งานประเพณีกีฬาตำบลสระแก้วครั้งที่๒๒ ปี๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โนนพลวง แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำใส (ฐานแผ่) หมู่ที่ 16 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๕ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรงาม ประชาสัพพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตแบบเรียงหินใหญ่่ สายเลียบคลอ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาคีริส โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหนองโสน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โนนพลวง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แสนตอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ให้ไปติดต่อขอเปลี่ยนเช็ค [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.โนนพลวง ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 และยืนยันราคากลาง [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ปางตาไว โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลา [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ปากดง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 


งานประเพณีกีฬาตำบลสระแก้วครั้งที่๒๒ ปี๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ] อ่าน 11 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ] อ่าน 17 


อบต.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงห [ 13 ส.ค. 2557 ] อ่าน 24 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.2/ว3638-3639 1-การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.2/ว3638-3639 2- การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.2/ว3638-3639 3- การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 7795 1- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นข [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 7795 2-การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นขอ [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 7795 3-การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นขอ [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7794,7792,7793 1- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นข [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7794,7792,7793 1- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นข [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7794,7792,7793 3-การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นขอ [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว3626 1- การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว3626 2- การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว3626 3- การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) [ 28 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 358 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 255 [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7424,7523,7522 1- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ องค์กรชุมชนการกุศล และองค์การที่จัดตั้งตามกฎหมาย [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7424,7523,7522 2- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ องค์กรชุมชนการกุศล และองค์การที่จัดตั้งตามกฎหมาย [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/7424,7523,7522 3- การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ องค์กรชุมชนการกุศล และองค์การที่จัดตั้งตามกฎหมาย [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว 350 นโยบายด้านการรักษาความสะอาดและการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ อปท. [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 356 การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System: SIS) [ 27 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.5/ว 351,352 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.5/ว349 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
อยากทราบ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 122  ตอบ 1  
ฝากประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0  
หลักฐานที่ใช้ในการ ลงสมัคร สมาชิก อบต. (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 245  ตอบ 3  
   
 
อบต.สระแก้ว อยากทราบ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 122  ตอบ 1
ทต.คลองลานพัฒนา ช่วยตามหาพ่อผมทีนะครับแม่ผมป่วยผมต้องการใช้เงินรักษาแม่ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.สักงาม ฝากประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ฝากประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง ถนนสายวังพิกุล-ลานกระบือ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 711  ตอบ 6
อบต.ลานกระบือ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 113  ตอบ 4
อบต.สักงาม  ขอเสนอให้แปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆ เพื่อรองรับ เอ * * * ซี (30 ส.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.เขาคีริส อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว หลักฐานที่ใช้ในการ ลงสมัคร สมาชิก อบต. (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 245  ตอบ 3
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1197415 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com