ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ วินัยจราจรทุกด้านโดยเคร่งครัด [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 37 
ศูนย์รับเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดกำแพงเพชร [ 24 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 53 
   
 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทม.หนองปลิง ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมประจำเทศบาลเมืองหนองปล [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หินดาต การเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวถนน อบต.หัวถนนได้จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน อบต.หัวถนน ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมตำบลหัวถนน ประ ชุมเพื่อพิจารณา [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไทร งานวันท้องถิ่น \\\"18 มีนา วันท้องถิ่นไทย\\\" [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.โนนพลวง [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมู่ 8 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.โนนพลวง ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินและโครงหลังคาภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.โนนพลวง ราคากลางโครงการขุดลอกคลองจากนานายจรูญ จันคง ถึงนายมั่น จันคง หมู่ที่ 8 บ้านบัวสว [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง ราคากลางโครงการขุดลอกคลองจากคลองมาบไทรถึงทุ่งหนองคัก หมู่ที่ 6 บ้านคุยมะม่วง [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว602  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโดดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว592  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1462  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว596  [ 20 มี.ค. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว597 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มี.ค. 2560 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว598  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว594  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว595  [ 17 มี.ค. 2560 ]
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว591  [ 16 มี.ค. 2560 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว1775,1776 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว1775,1776 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1773,1774 2-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1773,1774 1-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1787,1788 2-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรร์ ในพระบรม [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1787,1788 1-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรร์ ในพระบรม [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1785,1786 3-ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1785,1786 2-ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1785,1786 1-ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 181,1782 3-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อั [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 181,1782 2-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อั [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 181,1782 1-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อั [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1783,1784 2-แจ้งมติประชุมคระกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1783,1784 1-แจ้งมติประชุมคระกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1779,1780 2-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1779,1780 1-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1753,1754 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1753,1754 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1731,1732 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 1731,1732 1-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (17 มี.ค. 2560)    อ่าน 220  ตอบ 3  
ไฟฟ้าดับ (17 มี.ค. 2560)    อ่าน 162  ตอบ 3  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 166  ตอบ 0  
   
 
ทต.คลองลานพัฒนา ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอให้ตัดต้นไม้ (17 มี.ค. 2560)    อ่าน 220  ตอบ 3
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าดับ (17 มี.ค. 2560)    อ่าน 162  ตอบ 3
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (7 มี.ค. 2560)    อ่าน 12915  ตอบ 160
ทต.คลองลานพัฒนา สอบถามตำแหน่ง (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 1110  ตอบ 9
อบต.ดอนแตง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 มี.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทม.หนองปลิง ประวัติเทศบาลเมืองหนองปลิง (1 มี.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ท่าขุนราม อยากให้มีสนามบาสในหมู่บ้านเราบ้าง (24 ก.พ. 2560)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง มารู้จักขยะอันตรายกัน (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,299,028 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com