ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ อบต.สระแก้ว ที่ 1/2559 เรื่อง การขายทอดตาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริก [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 56 
   
 
อบต.โป่งน้ำร้อน โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อน “กิจกรรมการสานตะกร้าพลาสติก” [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หินดาต ประกาศสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ประชาสุขสันต์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้อถังรองรับขยะ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.โกสัมพี ประกาศ รายชื่อ วัน เวลาสอบและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ **ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ** [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงทับแรต โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบึงทับแรต (การทำน้ำยาเอนกประสงค์) [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทม.หนองปลิง ประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงทับแรต โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบึงทับแรต (การทำพิมเสนน้ำแฟนซี) [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติกเดคูพาจ) ประจำงบประม [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.โนนพลวง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ประชาสุขสันต์ ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 233 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 229 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 206 
 
 
 
 
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.4/ว 368-369 1-การรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25560 [ 24 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 368-369 2- การรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25560 [ 24 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว5559,ว5560 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 23 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว5557,ว5558 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัดถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิกา [ 23 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/9871,ว5535 1- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (Shool Milk Art Contest 2016 [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/9871,ว5535 2-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (Shool Milk Art Contest 2016 [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 5536,5537 1-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 5536,5537 2- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว5524,9860 การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว5521-5522 แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสานงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว364 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว365,366 การนำเข้าข้อมูลรายได้ - รายจ่ายในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) [ 22 ส.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 356 362 1-การปรับฐานช้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 356 362 2- การปรับฐานช้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2559 ]   
กพ0023.5/ว5498,5499 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2559 ]   
กพ0023.5/9829,ว5495 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุ [ 18 ส.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ 9789 9790 1- การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. [ 18 ส.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ 9789 9790 2- การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. [ 18 ส.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ 9789 9790 3- การปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E. [ 18 ส.ค. 2559 ]   
กพ0023.5/ว5343,5344 ติดตามการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เดือนกรกฎาคม 2559 [ 18 ส.ค. 2559 ]   
 
 
 
 
สอบถามเรื่องสมัครงาน (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 71  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 73  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 66  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 10264  ตอบ 137
อบต.หินดาต ช่วยมาดูน้ำปะปาหน่อย (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 08 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 07 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 06 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 05 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 04 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 03 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 02 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ปากดง /ฝากด้วยนะครับ 01 (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,026,479 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com