ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
อบต.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ปี ๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
   
 
ทต.บ้านพราน ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแก้ว โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี ๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ไทรงาม ประกาศเรียกประชุมและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม เผยแพร่ผลการสอบราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ส [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ไทรงาม เผยแพร่ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๘ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บึงทับแรต โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ไทรงาม สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 และ 1/2558 ศูนย์พัฒ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 36 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ทรงแชมเปญ หมู่ที [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองน้ำไหล [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ปางตาไว ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ เมืองกำแพง" [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.โพธิ์ทอง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.เขาคีริส โครงการอบรมปฎิบัติธรรม รักษาศีลห้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.เขาคีริส จังหวัดกำแพงเพชรจัดยิ่งใหญ่ !!..งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง อนุรักษ์วัฒนธรรมประ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี ๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ] อ่าน 5 


งานประเพณีกีฬาตำบลสระแก้วครั้งที่๒๒ ปี๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ] อ่าน 45 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ] อ่าน 29 
 
 
 
 
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.2/ว 4162-4163 1- แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว 4162-4163 2- แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว 4162-4163 3- แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 4159 - 4160 1- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุด [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 4159 - 4160 2- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุด [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 4159 - 4160 3- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุด [ 19 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 4122 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ INFO [ 18 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.2/ว4116-4117 1- สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.2/ว4116-4117 2- สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.2/ว4116-4117 3-สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 386 - 387 1-การเตรียมการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 386 - 387 2-การเตรียมการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 386 - 387 3-การเตรียมการรับโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว 385 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2557 (รายการเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ค่าตอบแ [ 16 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว 384 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
1- ประชุมปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 18 -19 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
2- ประชุมปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 18 -19 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
0002 ตารางการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง อบต. วันที่ 17 ก.ย. 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว380 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 15 ก.ย. 2557 ]     
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 297  ตอบ 7  
ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 264  ตอบ 2  
   
 
อบต.สระแก้ว ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ ช่วยไปขอร้องให้หน่อย (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 3
อบต.สระแก้ว ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 297  ตอบ 7
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 5121  ตอบ 33
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1288  ตอบ 36
อบต.ลานกระบือ ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการปรับเงินเพิ่ม ตาม ก.กลาง ฉบับที่ ๔ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 264  ตอบ 2
อบต.สระแก้ว รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 166  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ แจ้งขอยกเลิกการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกจายตรงจาก อปท. (7 ก.ย. 2557)    อ่าน 187  ตอบ 4
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1212634 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com