ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
อบต.สระแก้วประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที E4/2558 โครงการปรับปรุงที่ดิ [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที E3/2558 โครงการซ่อมสร้างถนนล [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 8 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต โครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล พิธีประศาสน์ปรัชญาบัตรระดับปรัชญาตรี [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองลานพัฒนา การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีบุคคลธรรมดาประกอบพาณิชยกิจให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว อบต.สระแก้วประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล มหกรรม อบต.คลองน้ำไหล สานพลัง รวมใจ สายใย [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ฝึกการพูดในที่สาธารณะ และในโอกาสต่างๆ [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล "โครงการรณรงค์วันแม่" โรงพยาบาลคลองลาน [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประเมินระบบควบคุมภายใน [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล หลักสูตรการทำนาโยนกล้าใช้นำหมักบ่อหมักก๊าซผสมน้ำส้มควันไม้ [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีง [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงา [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ ผู้ตรวจกรมส่งเสริมเยี่ยมเทศบาลฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
 
 
 


การแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลสระแก้วประจำปี 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ] อ่าน 15 


ประชุมแบบบูรณาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนสิงหาคม2558 [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 7 


โครงการขับขี่ปลอดภัย ปี 2558 [ 22 ส.ค. 2558 ] อ่าน 13 
 
 
 
 
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว5229,5230 1- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว5229,5230 2- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว387 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 5809/5810 1- สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการห [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 5809/5810 2- สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว5811,5812 1- การคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขาพแห่งชาติ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว5811,5812 2-การคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขาพแห่งชาติ [ 31 ส.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว5781 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งก [ 28 ส.ค. 2558 ]     
กพ0023.3/ว5741,5742 1- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ [ 26 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.3/ว5741,5742 2- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ [ 26 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.3/ว5739,5740 1- ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower water Treatment process ( 4 in 1 System) [ 26 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.3/ว5739,5740 2- ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower water Treatment process [ 26 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/10021,ว5659 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว5647,5648 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว5649,5650 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมา [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5642,5643 1- ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5642,5643 2- ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5638,5639 1- แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5638,5639 2- แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5636,5637 1- การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2558 ]   
 
 
 
 
ฝุ่นเยอะมาก (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 2  
เรื่องเก็บขยะ (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 91  ตอบ 4  
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (6 ส.ค. 2558)    อ่าน 484  ตอบ 3  
   
 
อบต.ท่าขุนราม ตานก๋วยสลาก (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 237  ตอบ 2
อบต.โนนพลวง แจ้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.1 เสีย (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง ซ่อมไฟฟ้า ม.1 (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.บึงทับแรต แก้ไขไฟฟ้ารายทาง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.บึงทับแรต เตือนพายุฝนผ่านหอกระจายข่าวองค์การบริาหารส่วนตำบลบึงทับแรต (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทม.หนองปลิง เว็บไซต์ เทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ ขอเสนอแนะ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (18 ส.ค. 2558)    อ่าน 4744  ตอบ 81
ทต.ปากดง การแข่งขันฟุตซอล (17 ส.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ฝุ่นเยอะมาก (10 ส.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 2
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1576575 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com