ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศกำกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขประมูล เลขที่ E14/2557และE15/2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
   
 
อบต.โนนพลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประมวลภาพกิจกรรม”โครงการคืนความสุขสู่ประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาคีริส รายงานสถานการณ์น้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 45 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลคลอ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลคลอ [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาุณุวรลักษบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดค [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาคีริส สำรวจเขาคีริสเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบลเขาคีริส [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง โครงการขุดวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนบ้านปรือกระเทียม หมู่ที่ 13 บ้านปรือกระเทียม [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองหลวง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงมาลย์ หมู่ที่4 บ้านบึงมาลย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลสระแก้วเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน ป [ 23 ก.ค. 2557 ] อ่าน 15 


รวมพลังสร้างสามัคคี ถิ่นกำแพงนี้เมืองชาวพุทธ [ 12 ก.ค. 2557 ] อ่าน 31 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 34 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ 0023.4/ว 312 การทาบทามบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 25 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.4/ว 3002 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 25 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.4/ว 3001 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 25 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว310 1- ขอส่งแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557-2560 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว310 2-ขอส่งแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557-2560 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.4/ว 302-302 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน [ 24 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.2/ว 303 ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   
เอกสารประกอบการประชุม (แผนอัตรากำลังฯ) วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ เวลา 9.00 น. [ 24 ก.ค. 2557 ]   
เอกสารประกอบการประชุม (แผนอัตรากำลังฯ) วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ เวลา 9.00 น. [ 23 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว2941-2540 1- การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 23 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว2941-2540 2- การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 23 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 299 -300 1- การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 299 -300 2- การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 299 -300 3-การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/- 1-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/- 2-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/- 3- ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/- 4-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 2923,6248,6247 1- การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 2923,6248,6247 2- การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวคล้องโปรดทราบ (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 204  ตอบ 2  
อยากได้ถนนเรียบคลองชลประทานและในหมู่บ้านวังพิกุล (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 495  ตอบ 3  
อยากทราบ อ.บ.ต.สระแก้วมีหน่วยงานรับเสียภาษีบำรุงท้องที่หนอกสถานที่ด้วยหรือ (25 ก.พ. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 2  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 394  ตอบ 17
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการถมดินปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 4497  ตอบ 31
อบต.แสนตอ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หัวถนน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.ปากดง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 360  ตอบ 1
อบต.แสนตอ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 6839  ตอบ 26
อบต.โกสัมพี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 4831  ตอบ 26
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1169498 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com