ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริก [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญค้ำฟ้า ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 368 
   
 
อบต.สักงาม การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "หมู่บ้านช่อสะอาด" (ต่อ) [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สักงาม การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "หมู่บ้านช่อสะอาด" [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ทอง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ทอง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล ประ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง (ช่วงบ่าย) [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทม.หนองปลิง โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง (ช่วงเช้า) [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.แสนตอ วิธีการป้องกันเมื่อเกิดอุทกภัย [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตอ วิธีการคัดแยกขยะ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนตอ เรื่องภัยแล้ง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ลานกระบือ ประกาศพิจารณาการสอบราคาจ้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 200 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 202 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 182 
 
 
 
 
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว7  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1232  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1229 [แบบรายงานฯ]  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ปรับปรุงแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (แบบ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/325 [แบบรายงาน]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว32  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
มอบ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ เพื่อใช้ในราชการ สน.บถ. มท 0809.6/ว1224 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สน.สส. มท 0891.3/ว1223  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1222  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1216  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ไม่ได้ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมมาณ พ.ศ. ... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว41  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว31  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7622-7657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 4290 4291 1-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ปร [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4290 4291 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ปร [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4292,4293 1- ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (Local Performance Assessment Annu [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4292,4293 2-ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (Local Performance Assessment Annua [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4296 4297 1-การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4296 4297 2-การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ0023.2/ว4298-4299 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4294,4295 1-แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2558 ในระดับประเทศ [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4294,4295 2- แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2558 ในระดับประเทศ [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ0023.3/ว4288,4289 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประ [ 21 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 276,277 1-การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง [ 20 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 276,277 2-การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง [ 20 มิ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 4247,4248 1- การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4247,4248 2-การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4247,4248 3-การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4282,4283 1- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2 [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 4282,4283 2-การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 25 [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 4278 - 4279 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผ [ 16 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 4278 - 4279 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผ [ 16 มิ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 4278 - 4279 3- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ [ 16 มิ.ย. 2559 ]   
 
 
 
 
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0  
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาาธารณภัยมาทำงานไมครับ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่ 3 สระแก้ว ทำไมไหลออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ออกมาก็ดำ ไม่สะอาด (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 164  ตอบ 1  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (25 มิ.ย. 2559)    อ่าน 9082  ตอบ 128
อบต.แสนตอ รับโอน/ย้าย พนักงาน (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 345  ตอบ 2
อบต.โนนพลวง เสียงไร้สาย (23 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง ขอชมเรื่องการรณรงค์การคัดแยกขยะค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แสนตอ ขอทราบตำแหน่งว่าง (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 92  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง แจ้งซ่อมโคมไฟฟ้า หมู่ 1 (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มิ.ย. 2559)    อ่าน 9662  ตอบ 45
อบต.ท่าขุนราม สอบถาม (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.บึงทับแรต เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1,928,348 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com