ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศกำกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขประมูล เลขที่ E14/2557และE15/2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
   
 
ทต.เขาคีริส โครงกาประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านบึง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาคีริส โครงกาประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านราษ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาคีริส โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 บ้านทุ่งยาว [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาคีริส โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน หมู [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมคณะกรรมการพลังงานชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.ไทรงาม ประชาสัมพันธ์ การตรวจงานจ้างตามโครงการรางระบายน้ำ ซอยพระอินทร์บัญชา ๒ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถมดินปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับคนพิการฯ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะกลมเหล็ก,เก้าอี้พลาสติก) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.โกสัมพี โครงการคืนความสุขสู่ประชาชน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังบัว ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินโรงเรียนอนุบาลเทศบา [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมร [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วังบัว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลสระแก้วเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน ป [ 23 ก.ค. 2557 ] อ่าน 7 


รวมพลังสร้างสามัคคี ถิ่นกำแพงนี้เมืองชาวพุทธ [ 12 ก.ค. 2557 ] อ่าน 28 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 30 
 
 
 
 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ 0023.4/ว 312 การทาบทามบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 25 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 3002 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 25 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 3001 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 25 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว310 1- ขอส่งแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557-2560 [ 25 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว310 2-ขอส่งแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2557-2560 [ 25 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 302-302 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน [ 24 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.2/ว 303 ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]     
เอกสารประกอบการประชุม (แผนอัตรากำลังฯ) วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ เวลา 9.00 น. [ 24 ก.ค. 2557 ]     
เอกสารประกอบการประชุม (แผนอัตรากำลังฯ) วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ เวลา 9.00 น. [ 23 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว2941-2540 1- การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 23 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว2941-2540 2- การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 23 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 299 -300 1- การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 299 -300 2- การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 299 -300 3-การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- 1-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- 2-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- 3- ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณ [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/- 4-ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการตั้งงบประมาณร [ 22 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 2923,6248,6247 1- การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 ก.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 2923,6248,6247 2- การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ก.ค. 2557 ]     
 
 
 
 
บุคลิก ความคล่อง ความทรหดอดทนในการหางาน (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 147  ตอบ 0  
หน่วยงานที่เกี่ยวคล้องโปรดทราบ (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 197  ตอบ 2  
อยากได้ถนนเรียบคลองชลประทานและในหมู่บ้านวังพิกุล (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 493  ตอบ 3  
   
 
อบต.สระแก้ว บุคลิก ความคล่อง ความทรหดอดทนในการหางาน (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 147  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 331  ตอบ 13
อบต.แสนตอ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หัวถนน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ปากดง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 347  ตอบ 1
อบต.แสนตอ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 6804  ตอบ 26
อบต.โกสัมพี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 4810  ตอบ 26
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (13 ก.ค. 2557)    อ่าน 10282  ตอบ 73
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1164204 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com