ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศกำกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขประมูล เลขที่ E14/2557และE15/2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
   
 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลขาณูวรลักษบุรี [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และเริ่มวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ (อัคคีภัย) [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร่สวนตำบลโป่งน้ำร้อน [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังบัว การประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ พร้อมระบบฉีดโฟม ขนาดความจ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ] อ่าน 14 


อบต.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงห [ 13 ส.ค. 2557 ] อ่าน 19 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 14 
 
 
 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1389  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1388  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. มท 0801.3/ว25 [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1372  [ 18 ส.ค. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โปสเตอร์ สปอต/สารคดีวิทยุ ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 18 ส.ค. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1374  [ 18 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 26 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1362  [ 15 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1361  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว22  [ 15 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1371 [รายชื่อ]  [ 15 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1352  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1364 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 3521 ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1 [ 20 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.2/ว3509 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 20 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.2/ว3508 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2557 ]     
ด่วนมาก ที่ กพ0023.5/ว 3460-3461 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 ส.ค. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว 337 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2557 ]     
กพ0023.3/ว 333-332 1- การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว 333-332 2- การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.5/7213, กพ0023.5/ว3428 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว3424-3425 1- ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว3424-3425 2- ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3427 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.4/ว 3350 หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3334 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดกำแพงเพชร [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3335 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดกำแพงเพชร [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว7205 การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556 [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3421-3422 1- โครงการประชุมชีแจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3421-3422 2- โครงการประชุมชีแจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ 0023.3/ว 3421-3422 3- โครงการประชุมชีแจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 15 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.3/ว3379 ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2557 ]   
กพ0023.2/ว3371 หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) [ 13 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (14 ส.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 1  
หน่วยงานที่เกี่ยวคล้องโปรดทราบ (1 เม.ย. 2557)    อ่าน 220  ตอบ 2  
อยากได้ถนนเรียบคลองชลประทานและในหมู่บ้านวังพิกุล (24 มี.ค. 2557)    อ่าน 503  ตอบ 3  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 679  ตอบ 28
อบต.สระแก้ว หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (14 ส.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 1
อบต.ท่าขุนราม ตานก๋วยสลาก (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.ปากดง นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปากดง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการถมดินปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 4707  ตอบ 31
ทต.ปากดง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 375  ตอบ 1
อบต.แสนตอ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 6946  ตอบ 26
อบต.โกสัมพี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 4888  ตอบ 26
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (13 ก.ค. 2557)    อ่าน 10390  ตอบ 73
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1188793 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com