ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแก้ว [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
   
 
อบต.หัวถนน ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว การประชุมแบบบูรณาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนเมษายน2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมกองทุนสวัสดิการผู้พิการประจำเดือนเมษายน 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองน้ำไหล วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 1 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ นายอำเภอ ผู้กำกับ อำเภอคลองลาน [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านคลองน้ำไหล [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 16 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรงาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.บึงทับแรต ประมวลภาพ ประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ตำบลบึงทับแรต อ.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โป่งน้ำร้อน โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศกาลวันสงกราณ์ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีก [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.คลองลานพัฒนา วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 10 เมษายน 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประจำเดือน มีนาค [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
 
 
 


การประชุมแบบบูรณาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนเมษายน2558 [ 17 เม.ย. 2558 ] อ่าน 4 


อบต.สระแก้วร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล๒เมษายน๒๕๕ [ 7 เม.ย. 2558 ] อ่าน 17 


อบต.สระแก้ว ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นั [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 19 
 
 
 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6125-6200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5828-5837,5838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6091-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6095-6098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว771  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว767  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว766  [ 10 เม.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว765  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว34,ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว763  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว759  [ 9 เม.ย. 2558 ]
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท 0803/ว760  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สน.คท. มท 0808.2/5839-5914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5664-5739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5579-5654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว2782,2783 การดำเนินโครงการประชุมประชาคมแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพิ่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]     
กพ0023.5/ว2810 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ [ 17 เม.ย. 2558 ]     
กพ0023.2/2780,2781 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 3/2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]     
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.) 3 /2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]     
กพ0023.5/ว148 รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อน เพื่อสนับสนุนแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ [ 16 เม.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว146,147 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 2767 การขอความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของร [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2770,2771 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2757,2758 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/4819 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/4820,4821 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด : โครง [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 2761,2762 หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2762,2763 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2759,2760 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2764 ขอทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณะสุขของสถานีอนามัยที่ได้ร [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2765,2766 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2765,2766 แบบประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ0023.5/ว2768, 2769 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. 1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก. 1495-2541 : เก้าอี้เรียน [ 10 เม.ย. 2558 ]   
กพ 023.3/2110,2111 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจ [ 8 เม.ย. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว2112,2109 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.) [ 8 เม.ย. 2558 ]   
 
 
 
 
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 321  ตอบ 1  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 469  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 0  
   
 
อบต.หินดาต สอบถามตำแหน่ง (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ไม่มีนำประปาใช้ (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 3
ทต.บ้านพราน รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (4 เม.ย. 2558)    อ่าน 2959  ตอบ 23
อบต.ท่าไม้ ขยะข้างทาง (2 เม.ย. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 6451  ตอบ 36
อบต.ท่าขุนราม ร้องเรียน (22 มี.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานกับครูบาส (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 8
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 3471  ตอบ 63
ทต.ปากดง ขยะและกลิ่นในซอย (15 มี.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1465060 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com