ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี 2558 [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 16 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในฝ่ายสวัสดิการสังคม [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในฝ่ายการเงินและบัญชี [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีขอเชิญร่วมโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียร [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โกสัมพี แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โกสัมพี แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังบัว โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลวังบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน [ 24 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
 
 
   
 


ประชุมบูรณาการและป้องกันปัญหายาเสพติด เดือน พฤศจิกายน2558 [ 12 พ.ย. 2558 ] อ่าน 9 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tra [ 22 ต.ค. 2558 ] อ่าน 32 


การประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม2558 [ 15 ต.ค. 2558 ] อ่าน 26 
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2531  [ 19 พ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2523  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2529  [ 19 พ.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2513  [ 18 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2520  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2518  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2519  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว2508 [รายชื่อ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว2496  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว52 [เอกสารแนบ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2473 [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม Training Of The Trainer ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์สาธิตพร้อมลงพื้นที่ทดลองการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรม Baseline ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว2486  [ 17 พ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท0803/ว2494  [ 17 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/วง41  [ 17 พ.ย. 2558 ]
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.3/ว2482  [ 16 พ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/ว2476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 7215 , 7216 1- ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนรา [ 23 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 7215 , 7216 2-ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษ [ 23 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7173,7174 1-สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 23 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7173,7174 2-สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 23 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว549 มอบเกียรติบัตร [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7142,7143 1- การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7142,7143 2-การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7142,7143 3- การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7134,7135 1-การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7134,7135 2- การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7138,7139 1- การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7138,7139 2-การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7144,7145 1-แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7144,7145 2-แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7140,7141 1-โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7140,7141 2-โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว547,548 1- โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว547,548 2-โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7136,7136 1-การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานชาติ ณ สาธารณฟินแลนด์ (7 Intertional Finnjamboree, 2016 Roihu) [ 20 พ.ย. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว7136,7136 2-การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานชาติ ณ สาธารณฟินแลนด์ (7 Intertional Finnjamboree, 2016 Roihu) [ 20 พ.ย. 2558 ]     
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (8 พ.ย. 2558)    อ่าน 345  ตอบ 0  
ไฟฟ้แสงสว่างดับ (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 3  
กลิ่นขยะร้านปิ้งย่าง (30 ก.ย. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 1  
   
 
อบต.ลานกระบือ รับสมัครงานราชการ (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 665  ตอบ 1
ทต.ประชาสุขสันต์ สอบถามสถิติการลาประจำเดือนตุลาคม 2558 (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร (21 พ.ย. 2558)    อ่าน 270  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 312  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ แจ้งขอยกเลิกการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกจายตรงจาก อปท. (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 486  ตอบ 5
อบต.ลานกระบือ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 206  ตอบ 0
อบต.ลานกระบือ ยินดีรับใช้ทุกหน่วยงานครับ (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 567  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง อยากทราบรายละเ * * * ยด วิธีการการขยายเขตให้บริการไฟ หม้อเกษตร หมู่ 4 อินทรานุสรณ์ คร (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ รับโอนย้าย หรือประสงค์เปลี่ยนสายงาน (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 291  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ จะทำอย่างไรให้เยาวชน * * * งไกลยาเสพติด (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 2763  ตอบ 9
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1637852 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com