ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2557 [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องประมูลจ้างด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
   
 
อบต.ปางตาไว ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.โนนพลวง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 10 ล้อ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต คณะกรรมการตรวจประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงทับแรต ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ไทรงาม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม รวม ๗ โครงการ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายทางเข้าซอยเจริญผล [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระอินทร์บัญชา ๖ เชื่อมต่อซ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางไปวังโขน [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหาระคุณ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ไทรงาม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนปลายนาชัยสิน(ต่อของเดิม) [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ลานกระบือ ประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บนำ้ใส และป [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าไม้ การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าไม้ โครงการ"กำแพงเพชร เมืองสวย น้ำใส ร่วมใจ จัดการขยะ" [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 


นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชรช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 20 พ.ย. 2557 ] อ่าน 14 


การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 26 


การมอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.นิติโชค ชัยเลิศ [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 22 
 
 
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.3/ว5361,5362 1-สำรวจข้อมูลความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว5361,5362 2-สำรวจข้อมูลความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว5323,5324 1-การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว5323,5324 2-การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ ว 5321 โครงการสอนภาษาไทยและวัมนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5322 โครงการสอนภาษาไทยและวัมนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว5256 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว5256 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/10811 การแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/10813 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/10814 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5302 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5303 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว5305 การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5304 การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ [ 21 พ.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว5298,5299 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน) ประจำปีง [ 20 พ.ย. 2557 ]   
กพ0023.3/ว5298,5299 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน) ประจำป [ 20 พ.ย. 2557 ]   
กพ 0023.5/ว 5290 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 20 พ.ย. 2557 ]   
กพ 0023.5/ว 5290 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 20 พ.ย. 2557 ]   
กพ 0023.5/ว 5289 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 20 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 380  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 91  ตอบ 0  
ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 319  ตอบ 2  
   
 
อบต.ท่าขุนราม ทำไมไฟฟ้าส่องทางในตำบลถึงไม่มีทั้งเส้นทาง (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หินดาต ชาวเหนือ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 1
อบต.หินดาต ประวัติ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประสงค์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LCD ภายนอกอาคาร (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ เปิดรับสมัครงานบ้างมั้ยค่ะ (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 209  ตอบ 3
อบต.โกสัมพี สอบถามเรื่องการขออนุญาตปลูกบ้านครับ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว ประวัติ (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 1976  ตอบ 41
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 15640  ตอบ 36
อบต.ลานกระบือ กรุณาส่งสำเนาคำสั่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามมติ ก.(ฉบับที่๔) (แจ้งครั้งที่ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 121  ตอบ 6
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1300674 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com