ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 89 
ประกาศ อบต.สระแก้ว ที่ 1/2559 เรื่อง การขายทอดตาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 135 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางตาไว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ปางตาไว การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกาย [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองลึกช่วงหน้าวัดวงค์เขาทอง,ช่วงไร่นายจรูญ,ช่วงไร่นา [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองปางมะนาว ช่วงหัวไร่ลุงนอม หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองปางตาไวช่วงหัวนาลุงสุวรรณ และช่วงหัวนาลุงสำราญ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ คุ้มส [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มสายลมจอย หมู่ที่ 2 บ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำคลองขลุง ช่วงไร่นายพลอย หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไทร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ ประชาคมจัดทำแผน 4 ปี เทศบาลฯ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานกระบือ พิธีถวายความอาลัย [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ลานกระบือ สวดพระอภิธรรม 24 ตค 59 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 259 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 253 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 225 
 
 
 
 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว124  [ 26 ต.ค. 2559 ]
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 
 
 
 
การเบิกเงินฝากคลังให้เป็นศูนย์ [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6993,6994 1-แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6993,6994 2-แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6991,6992 1- แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบป [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6991,6992 2- แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบป [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6989,6990 1-แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและแจ้งการจัดสรร [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6989,6990 2-แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและแจ้งการจัดสรร [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6987,6988 1- การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Re [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6987,6988 2-การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rep [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.5/ว6995-6996 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ดู : 30) [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว 6997-6998 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว6955,6956 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว6957,6958 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้า [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว6962 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว6959 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/17804 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ0023.2/ว6941 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ต.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 6860,6861 1-การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัด [ 21 ต.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6860,6861 2-การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัด [ 21 ต.ค. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6862,6863 1-การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก [ 21 ต.ค. 2559 ]   
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 52  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องสมัครงาน (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 129  ตอบ 0  
   
 
อบต.ท่าขุนราม สอบถามเรื่องการสร้างสะพานข้ามฝาย (27 ต.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แสนตอ รับโอน/ย้าย พนักงาน (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 440  ตอบ 3
ทต.คลองลานพัฒนา โทรศัพ์ของเทศบาลโทรเข้าไม่ได้ (13 ต.ค. 2559)    อ่าน 70  ตอบ 2
ทต.คลองลานพัฒนา น้ำท่วม (13 ต.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.ดอนแตง  เว็บไซต์ อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ไทรงาม โปรดแก้ไขด่วน (9 ต.ค. 2559)    อ่าน 105  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 11105  ตอบ 149
อบต.โนนพลวง แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง ช่วยมาซ่อมไฟฟ้าครับ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.หัวถนน โครงการส่งเสริมความรู้การปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน (30 ก.ย. 2559)    อ่าน 45  ตอบ 2
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,126,024 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com