ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
"รู้ไว้ ไกลเอดส์" [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
การความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "โภชนาการกับผู้สูงอายุ" [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
   
 
ทต.บ้านพราน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ยกเลิประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 3 โครงการ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีขอเชิญ"ร่วมชมและเชียร์"การแข่งขันกีฬาตำบลโ [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว "รู้ไว้ ไกลเอดส์" [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแก้ว การความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "โภชนาการกับผู้สูงอายุ" [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแก้ว การความรู้แก่ประชาชน เรื่อง "การดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้น้าร้อนลวก" [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โนนพลวง ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2 [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต การตรวจ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงทับแรต โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 และ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบึงทับแรต [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงทับแรต กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.เขาคีริส [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองน้ำไหล พิธีพระราชทานความช่วยเหลือ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
 
 


นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการดำ [ 23 เม.ย. 2558 ] อ่าน 39 


โครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 [ 23 เม.ย. 2558 ] อ่าน 45 


การประชุมแบบบูรณาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนเมษายน2558 [ 17 เม.ย. 2558 ] อ่าน 39 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 198,199 1- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 25 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 198,199 2- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 25 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 197 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจารรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) [ 25 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว195,196 1- การสำรวจสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 25 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว195,196 2- การสำรวจสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 25 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3526,3527 1- ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามางคล [ 22 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3526,3527 2- ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามางคล [ 22 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3524,3525 1- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3524,3525 2- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/6372 ,ว3523 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3495,3496 1- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3495,3496 2- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3493,3494 1- การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว3493,3494 2- การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.5/6365 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาส [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.5/ว3518-3519 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและรา [ 21 พ.ค. 2558 ]     
กพ 0023.5/ว 191 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว3483,3484 1- แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาดเรียนที่ 1/2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว3483,3484 2- แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาดเรียนที่ 1/2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว3481,3482 1- โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]   
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1  
เดือดร้อนเรื่องปะปาหมู่๑ มาก (28 เม.ย. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0  
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 354  ตอบ 1  
   
 
อบต.หนองหลวง นเรศ ขาวทุ่ง (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 3746  ตอบ 32
อบต.คลองแม่ลาย น้ำประปา (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 2
อบต.โนนพลวง เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 7213  ตอบ 18
อบต.คลองแม่ลาย ประชาสัมพันธ์ค่ะ (24 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 3815  ตอบ 72
อบต.แสนตอ ขอความช่วยเหลือจากอบต.หน่อยครับ (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 1
ทต.ปากดง ขยะและกลิ่นในซอย (17 พ.ค. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ มีเจ้าหน้าที่โกงเงิน!!! กองทุนหมู่บ้าน ปลักไม้ดำ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.วังบัว เบอร์โทร อบต. (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 527  ตอบ 1
ทต.ไทรงาม ขอความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหน่อย (11 พ.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1491318 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com