ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
อบต.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ปี ๒๕๕๗ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
   
 
ทต.ไทรงาม จดหมายข่าวเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล การประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแก้ว ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระแก้วครั้งที่4/2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโล่รางวัล Energy Awrads [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.คลองน้ำไหล การอบรมเชิงปฏิบัติการการสเริมศักยภาพการดำเนินโครงการ(Empowerment) [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานกระบือ ชุมชนไร่โป่งเป้า และเทสบาลตำบลลานกระบือรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ลานกระบือ อบรมผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งน้ำร้อน โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.โนนพลวง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗(ครั้งที [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร. ) [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โนนพลวง โครงการหมู่บ้าน "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ ๓" และ "หมู [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรงาม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชกดำริ "การปลูกมะนาว(พันธ์ุดก นอก [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สระแก้วครั้งที่4/2557 [ 30 ก.ย. 2557 ] อ่าน 8 


ประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนกันยายน [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 19 


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ปี ๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ] อ่าน 19 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1660  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1661  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1659  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657  [ 23 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.3/- รายชื่อ อปท. ที่ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมฯ [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.5/ว 4328 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4326-4327 1- แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4326-4327 2- แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4326-4327 3- แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4313-4314 1-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนั [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4313-4314 2- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พน [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4313-4314 3- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พน [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.2/ว4313-4314 4- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พน [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/8984 1- การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/8984 2- การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว4316 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ [ 30 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 398 -399 1- ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 398 -399 2- ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 398 -399 3- ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 536 -537 1-สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 536 -537 2 สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 536 -537 3- สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว 4259-4258 1-คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย [ 25 ก.ย. 2557 ]     
กพ0023.3/ว 4259-4258 2- คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย [ 25 ก.ย. 2557 ]     
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 316  ตอบ 7  
ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 279  ตอบ 2  
   
 
ทต.ลานกระบือ ช่วยไปขอร้องให้หน่อย (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.ลานกระบือ กรุณาส่งสำเนาคำสั่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามมติ ก.(ฉบับที่๔) (แจ้งครั้งที่ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 1421  ตอบ 37
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (26 ก.ย. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 6
อบต.สระแก้ว ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 316  ตอบ 7
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 5217  ตอบ 33
อบต.ลานกระบือ ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขการปรับเงินเพิ่ม ตาม ก.กลาง ฉบับที่ ๔ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขยะ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 279  ตอบ 2
อบต.สระแก้ว รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 184  ตอบ 1
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1230227 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com