ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 51 
   
 
อบต.หัวถนน ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำป [ 21 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.วังบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนั [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับกา [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรือง ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรังซ่อมแซมถนนลูกรั [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรไทยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง โครงการวันผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กิจกรรมงานปักธงสงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ท [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในโครงการอบรมเ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัตราชการ ครั้งที่1/2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.แสนตอ ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ไปติดต่อขอเปลี่ยนเช็ค [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลสมัยสามั [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 
 
 
 
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว46  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/255  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว45  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว1065  [ 19 เม.ย. 2561 ]
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว1064  [ 19 เม.ย. 2561 ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1063  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2060  [ 19 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว203 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา [ 20 เม.ย. 2561 ]     
กพ0023.5/ว6019 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 20 เม.ย. 2561 ]     
กพ0023.5/ว1899 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิ [ 20 เม.ย. 2561 ]     
กพ0023.5/ว1898 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช้าบ้าน [ 20 เม.ย. 2561 ]     
กพ0023.5/ว1897 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเด [ 20 เม.ย. 2561 ]     
1- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (ต่อ) [ 20 เม.ย. 2561 ]     
2- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (ต่อ) [ 20 เม.ย. 2561 ]     
3- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (ต่อ) [ 20 เม.ย. 2561 ]     
1- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
2- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
3- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
4- แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 195 การรายงานผลการดำเนินการจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง ภายใต้โครงการกำจัดผักตบช [ 19 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1874 การดำเนินงานตามโครงกรไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1873 ขอความอนุเคราะห์แบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ [ 19 เม.ย. 2561 ]     
กพ0023.5/ว1875 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  [ 19 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 194 การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1810 การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 17 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1808 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้าง [ 17 เม.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1807 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ( [ 17 เม.ย. 2561 ]     
 
 
 
 
ไฟฟ้าดับ (27 ก.พ. 2561)    อ่าน 118  ตอบ 1  
ไฟฟ้าดับ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 198  ตอบ 2  
การเก็บขยะ (7 ต.ค. 2560)    อ่าน 530  ตอบ 2  
   
 
กองคลัง อบต.อ่างทอง เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 เม.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 2
ทต.ลานกระบือ ทิ้งขยะไม่ได้ (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 487  ตอบ 4
ทต.ปากดง ขอโอนย้าย (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทม.หนองปลิง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ห้วยยั้ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.คลองสมบูรณ์ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ปากดง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (4 เม.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ประชาสุขสันต์ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (4 เม.ย. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 3,090,633 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com