ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศ การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ส [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอเชิญร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
   
 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โนนพลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการจัดงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ฟุตบอลคู่พิเศษ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมศูนย์ประสานงานการ [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดไพรสณฑ์รัตนาราม [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล อบรมเชิงปฏิบัติให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมรับการฝึกหัด ตามโครงการการจัดกิจกรรมว่ [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาปรับปรุงอาคารส่วนโยธา [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาปรับปรุงและต่อเติมห้อง อปพร และห้องเก็บเอกสาร อบต [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่าไม้ [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ อบต.ท่าไม้ เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.11 [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่ 4 สิงหาคม2558 [ 4 ส.ค. 2558 ] อ่าน 0 


โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการป้องกันและคว [ 27 ก.ค. 2558 ] อ่าน 13 


การประชุมแบบบูรณาการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนกรกฎาคม 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ] อ่าน 37 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1555  [ 3 ส.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/1605  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11479-11503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สน.คท. มท 0808.2/11784-11800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11801 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ศส. มท 0806/ว 49 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/11628-11653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11654-11657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สล.  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 5172,5173 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 [ 29 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5172,5173 2- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ [ 29 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5147,5148 1- ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5147,5148 2- ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5149,5150 1- การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5149,5150 2- การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5131,5132 1- การสนับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว5131,5132 2- การสนับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5133,9092 1- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-ก [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5133,9092 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กัน [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5134,5135 1- ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5134,5135 2-ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา [ 28 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.4/ว 348-349 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร [ 27 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.4/ว 346-347 การรายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5089,5090 1- แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื [ 27 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 5089,5090 2- แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื [ 27 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 343 ,344 1- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา [ 24 ก.ค. 2558 ]   
กพ 0023.3/ว 343 ,344 2- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา [ 24 ก.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว5064,5065 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดื [ 24 ก.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/8930 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 24 ก.ค. 2558 ]   
 
 
 
 
ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เรื่องเก็บขยะ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 2  
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (9 ก.ค. 2558)    อ่าน 438  ตอบ 2  
   
 
อบต.สระแก้ว ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่15 ไม่ไหลถ้าไหลก็ขุ่น (31 ก.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 4
อบต.โนนพลวง ซ่อมไฟฟ้า (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ถนนฝุ่นดิน ตรงข้ามการไฟฟ้า (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 3
ทต.ลานกระบือ น้ำท่วมบ้าน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 4
ทต.ลานกระบือ เหม็นขี้เป็ด เลี้ยงเป็ด ในที่ชุมชน (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 2
อบต.โนนพลวง แจ้งขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้า (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.โนนพลวง แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 3
อบต.สระแก้ว เรื่องเก็บขยะ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 2
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1552178 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com