ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ [ 2 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
   
 
อบต.หนองหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บึงทับแรต ขอเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมา โครงการเทพื้นโดม คสล. ลานคอนกรีตอาคารโดม ทำการเทคอน [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแก้ว โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเหมือ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายเก [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง เตือนอัคคีภัย วาตภัยและพายุลูกเห็บ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลคลองน้ำไหลต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมกีฬาฟุตบอล [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ ตารางแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนย่อยโนนทอง หมู [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานกระบือ ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนย่อยโนนท [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ] อ่าน 8 


การประชุมพิจารณา โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี 2558 [ 17 ก.พ. 2558 ] อ่าน 12 


โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปี2559-2561 [ 17 ก.พ. 2558 ] อ่าน 16 
 
 
 
 
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/2914  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว348  [ 19 ก.พ. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว351 [รายชื่อหน่วยงานฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว352  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว356  [ 19 ก.พ. 2558 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 1232 , 1231 1- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ฤฉ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 1232 , 1231 2- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ฤฉ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1245 ,1246 1-แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1245 ,1246 2- แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1250, 1251 1- การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1250, 1251 2- การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1250, 1251 3- การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1235, 1236 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.1/ว 1233,1234 1- ขอเลื่อนการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.1/ว 1233,1234 2- ขอเลื่อนการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ [ 27 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/3149, ว1217 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1187 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน [ 25 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/2998 ,2999 1-การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/2998 ,2999 2- การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1136 ,1137 1- การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ำที่มีความ [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1136 ,1137 2- การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ำที่มีความ [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 1099 ,1100 1-การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 1099 ,1100 2- การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 1112 ,1113 1- การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร [ 23 ก.พ. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 1112 ,1113 2- การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร [ 23 ก.พ. 2558 ]     
 
 
 
 
รถเก็บขยะของ อบต.ตกลงจะทำให้บ้านเมืองสะอาดหรือสกปรกยิ่งกว่าเก่า (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 1  
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 283  ตอบ 1  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 453  ตอบ 7  
   
 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 330  ตอบ 5
อบต.สระแก้ว รถเก็บขยะของ อบต.ตกลงจะทำให้บ้านเมืองสะอาดหรือสกปรกยิ่งกว่าเก่า (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.ท่าไม้ ฝากบอกพี่แก้ว (17 ก.พ. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 3007  ตอบ 55
อบต.ท่าไม้ ต้องให้ตาม (13 ก.พ. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2558)    อ่าน 6188  ตอบ 35
อบต.โป่งน้ำร้อน เรืองลานตากชุมชน (4 ก.พ. 2558)    อ่าน 971  ตอบ 3
ทต.ลานกระบือ ข้างบ้านขยะส่งกลิ่นเหม็นเน่า (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
ทต.บ้านพราน กรมพลศึกษา ชวนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฟรี (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 5889  ตอบ 31
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1414026 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com