ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศ อบต.สระแก้ว ที่ 1/2559 เรื่อง การขายทอดตาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 86 
   
 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพโรคประจำตัว ปัจจัยลดสมรรถนะในการขับรถ เพิ่มความเสี่ยงอุ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 131 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ปภ.ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้วาร [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 144 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 139 
อบต.หนองหลวง ขอเชิญชวนร่วมประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย ข้อปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์อุทกภัย [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 185 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านพราน ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปร [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.โนนพลวง โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงทับแรต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยภายในบ้านพักอาศัย [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บึงทับแรต ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรต มอบรถเข็นแก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แสนตอ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองประปา แบบผิวดินขนาดกลาง และโรง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วังไทร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการ [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 248 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 243 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 216 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว6241,ว6242 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 6187-6188 กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 16 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว600,ว601 การประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2559 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปี พ.ศ [ 15 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว6127,6128 1- บัญชีนวัตกรรมไทย [ 14 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว6127,6128 2-บัญชีนวัตกรรมไทย [ 14 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.4/ว 5955-5956 1-ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.4/ว 5955-5956 2- ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.4/ว 5955-5956 3-ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6054,6055 1-ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิก้า [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6054,6055 2- ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิก้า [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว 6031 - 6032 1-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงม [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว 6031 - 6032 2- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว 6031 - 6032 3-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงม [ 12 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6032,6033 1- การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการใ [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 6032,6033 2- การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการใ [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 6030 - 6031 1- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 6030 - 6031 2-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงม [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ 0023.5/ว 6030 - 6031 3-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงม [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว6015,6016 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2559 ]   
กพ0023.5/ว6013,6014 1- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 9 ก.ย. 2559 ]   
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องสมัครงาน (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 10713  ตอบ 145
ทต.ไทรงาม โปรดแก้ไขด่วน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 74  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ขอให้ตัดต้นไม้ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 19604  ตอบ 36
อบต.ป่าพุทรา เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 785  ตอบ 1
อบต.แสนตอ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.แสนตอ ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,073,785 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com