ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 130 
ประกาศ อบต.สระแก้ว ที่ 1/2559 เรื่อง การขายทอดตาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 181 
   
 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวถนน หันมาปลูกพืช ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งกันเถอะ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงทับแรต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบรั้วอบต. [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงทับแรต กิจกรรมย้อมผ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. ม [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรม [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(บร [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งน้ำร้อน พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานกระบือ ตักบาตรปัญญาสมวาร 50 วัน [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ พีธีเจริญชัยมงคลคาถา [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 107 
ทต.ลานกระบือ ปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
 
 
   
 


การประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 25 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 267 


ประชุมแบบบูรณาการ และการป้องกันปัญหายาเสพติด ธันวาคม 2558 [ 16 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 258 


โครงการปั่นสองล้อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ปี2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 232 
 
 
 
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 
 
 
 
กพ 0023.3/ว 814,815 1- แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 814,815 2- แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว8597 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2559 ]     
กพ0023.5/ว8595 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 8697-8698 1- การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. [ 30 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 8697-8698 2- การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. [ 30 พ.ย. 2559 ]     
พิเศษ ระเบียบวาระการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 5/2559 [ 29 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/19328 19329 1- โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) [ 29 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/19328 19329 2- โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) [ 29 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/19328 19329 3-โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) [ 29 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.4/ว 8594,8593 การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนา [ 28 พ.ย. 2559 ]     
กพ 0023.3/ว 8564,8563 1-การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8564,8563 2- การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8533,8534 1-การสำรวจข้อมูลการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจ [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8533,8534 2-การสำรวจข้อมูลการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจ [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8499,8500 1- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8499,8500 2-การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8531,8532 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อมประสิ [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8531,8532 2- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อมประส [ 24 พ.ย. 2559 ]   
กพ 0023.3/ว 8476,8477 1-โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 18 พ.ย. 2559 ]   
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 1  
ไฟฟ้าดับ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0  
   
 
อบต.หัวถนน การปลูกพืชทดแทนหลังฤดูทำนา (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หัวถนน หันมาปลูกพืช ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งกันเถอะ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หัวถนน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าด้วยการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพและในชีวิตประจำวัน (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หัวถนน อากาศ 7 วันข้างหน้า (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หัวถนน สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ 2 ธันวาคม 2559 (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอให้ตัดต้นไม้ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าดับ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.วังบัว สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (2 ธ.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ คือไรอะ (21 พ.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช (15 พ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,933 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com