ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแก้ว [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
   
 
อบต.หนองหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปามทรงแช [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานกระบือ อบต.แม่ลาดศึกษาดูงานการจัดการขยะ MBT [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ อบต.ป่ากลาง จ.น่าน ศึกษาดูงานการจัดการขยะ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการ 18 มีนา “วันท้องถิ่นไทย” [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ร่วมกับประชาคมตำบลปางตาไว ในวั [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำประปา ม.7 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงสระกักเก็บน้ำเพื่อทำประปาผิวดิน ม.13 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ม.14 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ม.7 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ม.4 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำประปา ,.12 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โพธิ์ทอง โครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร(ตอกเข็ม) หมู่ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
 
 


อบต.สระแก้ว ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นั [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 8 


ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 25 มี.ค. 2558 ] อ่าน 18 


การมอบสิ่งของการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัย [ 24 มี.ค. 2558 ] อ่าน 17 
 
 
 
 
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
 
 
 
1- แบบประเมินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้ อปท.ส่งแบบประเมินให้กับทางจังหวัดภายในวันที่ 3 เม.ย. 58) [ 30 มี.ค. 2558 ]     
2- แบบประเมินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้ อปท.ส่งแบบประเมินให้กับทางจังหวัดภายในวันที่ 3 เม.ย. 58) [ 30 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.4/ ว 4306-4307 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ ในแผนพัฒนาของอ [ 27 มี.ค. 2558 ]     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ ในแผนพัฒนาของอ [ 27 มี.ค. 2558 ]     
กพ0023.3/ว1896 การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Coreteam) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว110 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 27 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1867,1868 1- กาณโอนเงินภาษีมูลคต่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1867,1868 2-กาณโอนเงินภาษีมูลคต่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/4244 การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่า [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว 109 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1876,1875 1- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1876,1875 2- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1871 ,1872 1- การประชุมศูนย์แก้ไขปัยหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบฬ) และประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1871 ,1872 2- การประชุมศูนย์แก้ไขปัยหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบฬ) และประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1873 ,1874 1- แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนฌยบายที่ดินจังหวัด [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ 0023.3/ว1873 ,1874 2-แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนฌยบายที่ดินจังหวัด [ 26 มี.ค. 2558 ]     
กพ0023.5/ว1855, 1856 1- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว1855, 1856 2- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว1855, 1856 3- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2558 ]   
กพ0023.5/ว1853, 1854 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ [ 25 มี.ค. 2558 ]   
 
 
 
 
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 305  ตอบ 1  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 458  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 166  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ไม่มีนำประปาใช้ (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 6364  ตอบ 36
อบต.ท่าขุนราม ร้องเรียน (22 มี.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานกับครูบาส (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 8
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 3372  ตอบ 63
ทต.ปากดง ขยะและกลิ่นในซอย (15 มี.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ สอบถามข้อสงสัยคะ (11 มี.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 2
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล รบกวนตอบคำถาม..การมีส่วนร่วมขอประชาชานและจุดเด่นและความน่าสนใจ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 5786  ตอบ 17
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1448920 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com