ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมันสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2557 [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
   
 
ทต.บ้านพราน [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ไทรงาม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.คลองลานพัฒนา พิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ วันคนพิการสากล ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ลานกระบือ ประกาศสอบราคาจ้าง ปี 58 ครั้งที่ 3 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.โนนพลวง ประกาศสอบราคาและยืนยันราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ไทรงาม ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ไทรงาม ประกาศ รายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อนเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปร [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าขุนราม [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าขุนราม โครงการวันพ่อแห่งชาติ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่าขุนราม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตำบลท่าขุนรามในเรื่องการป้องกันเอดส์ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.หัวถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ปางตาไว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ปางตาไว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเค [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
 
 
 


นายรัฐภณฑ์ ธรรมนวพฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคาร ธอส.กำแพงเพชร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้ก [ 16 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 18 


การแข่งขันฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อปท. ประจำปีงบประม [ 15 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 17 


การประชุมแบบบูรณาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนธันวาคม2557 [ 11 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 25 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว538 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว5799 , 5800 1-หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว5799 , 5800 2-หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/11819 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5801 , 5802 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2 [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5801 , 5802 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25 [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5778 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (En [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/11820 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0013.2/5781 1-ขอเชิญประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0013.2/5781 2- ขอเชิญประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0013.2/5781 3- ขอเชิญประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0013.2/5781 4- ขอเชิญประชุมฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 669 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว533 , 534 1-การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว533 , 534 2- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 5763,5764 1-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 5763,5764 2- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.4/ว 5763,5764 3- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5751 , 5752 1- เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
กพ 0023.3/ว 5751 , 5752 2-เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
 
 
 
 
หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 170  ตอบ 2  
ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอบต.สระแก้ว ใช่มั๊ยคะ (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 406  ตอบ 7  
ขอขอบพระคุณท่านนายก อบต.สระแก้ว (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2149  ตอบ 43
อบต.สระแก้ว หมู่ 11 ร้องเรียนท่านนายก (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 170  ตอบ 2
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 10951  ตอบ 74
ทต.คลองลานพัฒนา ช่วยประกาศให้ด้วย (6 ธ.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.ท่าขุนราม ทำไมไฟฟ้าส่องทางในตำบลถึงไม่มีทั้งเส้นทาง (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.หินดาต ชาวเหนือ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 131  ตอบ 1
อบต.หินดาต ประวัติ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประสงค์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LCD ภายนอกอาคาร (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ เปิดรับสมัครงานบ้างมั้ยค่ะ (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 228  ตอบ 3
อบต.โกสัมพี สอบถามเรื่องการขออนุญาตปลูกบ้านครับ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 1328192 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com