ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.สระแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ วินัยจราจรทุกด้านโดยเคร่งครัด [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 48 
   
 
ทต.ประชาสุขสันต์ กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ อบรมการบริหารจัดการขยะ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการกิจกรรม เทศบาล [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชุมติดตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ฟอร์มใบลา [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ปางตาไว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทต.ประชาสุขสันต์ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวถนน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ แจ้งคำสั่งพิจารณาเลื่อนขั้น ฯ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ แจ้งประกาศผลการประเมินดีเด่น [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
 
 
 
 
กพ0023.5/ว205 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5925,ว2546 3- โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5925,ว2546 2-โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5925,ว2546 1-โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5905,ว2524 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5905,ว2524 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/5905,ว2524 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ [ 28 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 2505,2506 2-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษา [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 2505,2506 1-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษา [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว2507,2508 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 228,229 2-เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 228,229 1-เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ0023.5/ว2484 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 26 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/5651 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 25 เม.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/5651 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 24 เม.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว2446,2447 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ [ 24 เม.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว2446,2447 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ [ 24 เม.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 1895 1-ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA [ 21 เม.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 1895 2- ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (IT [ 21 เม.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว2356,2357 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด [ 19 เม.ย. 2560 ]   
 
 
 
 
ขอให้ตัดต้นไม้ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 258  ตอบ 4  
ไฟฟ้าดับ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 184  ตอบ 4  
การเก็บขยะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 179  ตอบ 0  
   
 
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (30 เม.ย. 2560)    อ่าน 13224  ตอบ 161
ทต.คลองลานพัฒนา สอบถามตำแหน่ง (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 1163  ตอบ 11
อบต.ดอนแตง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 3
ทต.คลองลานพัฒนา ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล (5 เม.ย. 2560)    อ่าน 128  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ขอให้ตัดต้นไม้ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 258  ตอบ 4
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าดับ (31 มี.ค. 2560)    อ่าน 184  ตอบ 4
อบต.ดอนแตง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 มี.ค. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
ทม.หนองปลิง ประวัติเทศบาลเมืองหนองปลิง (1 มี.ค. 2560)    อ่าน 63  ตอบ 0
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 2,362,654 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com